NL

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemeen deel

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1.      Abonnement: een abonnement waarbij Cloud Garden Meetapparatuur en Diensten levert waarvoor de Wederpartij periodieke vergoedingen betaalt.
2.      Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
3.      Applicatie: online service waarbij Cloud Garden het op afstand voor Wederpartij mogelijk maakt metingen c.q. waarnemingen te kunnen waarnemen.
4.      Cloud Garden: is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Telfordstraat 9 (8013 RL) in Zwolle en bij de KvK geregistreerd onder nummer 66696543 en draagt btw-identificatienummer NL824343839. Cloud Garden is per e-mail te bereiken via info@cloudgarden.nl, middels de website www.cloudgarden.nl en telefonisch op + 31 (0)38 77 300 75 Tevens worden hieronder begrepen alle bij deze besloten vennootschap in dienst zijnde werknemers.
5.      Correspondentieadres: het e-mailadres waarop Wederpartij alle informatie met betrekking tot de Overeenkomst heeft aangegeven te willen ontvangen.
6.      Diensten: alle door Cloud Garden aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling met betrekking tot de Overeenkomst tussen Cloud Garden en Wederpartij, waaronder – maar niet beperkt tot –  installatie, implementatie en onderhoud.
7.      Gebruiker: een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Wederpartij, die blijkens de Overeenkomst of onderhavige voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) Producten en Diensten.
8.      Inloggegevens: de door Cloud Garden verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Wederpartij en door hemzelf toe te kennen gebruiker(s) toegang kunnen krijgen tot de Applicatie.
9.      Luchtzuiveringsproducten: alle producten die Cloud Garden aan de Wederpartij verkoopt en Wederpartij koopt van Cloud Garden met betrekking tot het luchtzuiveringssysteem, waaronder maar niet beperkt tot planten, plantenbakken en het ophangsysteem van de planten.
10.   Meetapparatuur: alle producten die Cloud Garden ter beschikking stelt aan de Wederpartij met betrekking tot het Abonnement waaronder maar niet gelimiteerd tot alle schriftelijke instructies, handleidingen, Sensoren, Software en de Applicatie.
11.   Overeenkomst: de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, waaronder mede wordt verstaan een opdrachtbevestiging.
12.   Partijen: Cloud Garden en Wederpartij.
13.   Producten: alle producten die Cloud Garden onder een Overeenkomst aan de Wederpartij levert. Producten zijn ofwel Meetapparatuur ofwel Luchtzuiveringsproducten.
14.   Schriftelijk: per post alsmede via e-mail.
15.   Sensoren: het apparaat dat door Cloud Garden op locatie bij Wederpartij geplaatst wordt en dat de waarnemingen en metingen uitvoert ter uitvoering van de Overeenkomst.
16.   Software: de door Cloud Garden ontwikkelde software voor de werking van de Producten.
17.   Website: de website van Cloud Garden www.cloudgarden.nl.
18.   Wederpartij: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Cloud Garden of een offerte aanvraagt bij Cloud Garden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.      Onderhavige voorwaarden (en de eventuele nieuwe versies daarvan) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Cloud Garden en Wederpartij.
2.      Afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Cloud Garden zijn overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel geldt tussen Partijen als een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv en artikel 7:900 lid 3 BW. In het verlengde daarvan kan het bewijs uitsluitend worden geleverd met een schriftelijke verklaring als bedoeld in de vorige alinea; andere schriftelijke verklaringen en getuigenverklaringen ten aanzien van enige door mondelinge verklaringen of andere gedragingen overeengekomen wijziging zijn als bewijsmiddel uitgesloten.
3.      Cloud Garden heeft het recht bepaalde werkzaamheden ter levering door derden te laten verrichten, een en ander ter beoordeling van Cloud Garden.
4.      Op overeenkomsten tussen Partijen gesloten na een eerdere Overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
5.      In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing op de Overeenkomst.
6.      Cloud Garden is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Wederpartij. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf het moment van bekendmaking van toepassing op alle bestaande en nieuwe Overeenkomsten.

Artikel 3 – Afsluiten van de Overeenkomst

1.      Wederpartij kan een offerte aanvragen via de Website, rechtstreeks bij Cloud Garden of via een partner van Cloud Garden.
2.      Alle offertes en aanbiedingen van Cloud Garden zijn 14 (veertien) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.      De Overeenkomst wordt afgesloten door schriftelijke ondertekening van de Overeenkomst door Partijen, of doordat Cloud Garden een opdrachtbevestiging stuurt.
4.      Indien Wederpartij binnen 14 (veertien) dagen geen bezwaren heeft geuit met betrekking tot de opdrachtbevestiging, dan is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
5.      Als Cloud Garden Wederpartij een opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen. Cloud Garden kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
6.      Eventuele aantekeningen en reacties van Wederpartij op de offerte van Cloud Garden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Cloud Garden deze alsnog schriftelijk bevestigt.
7.      Na acceptatie dan wel ondertekening van een opdracht is het voor Wederpartij niet mogelijk de opdracht te annuleren of de overeenkomst te annuleren anders dan zoals overeengekomen in een overeenkomst of op basis van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Opzegging

1.      Cloud Garden kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen indien:
a.      Wederpartij failliet gaat of surseance van betaling voor Wederpartij is aangevraagd;
b.      voor Wederpartij de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd;
c.      Wederpartij handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op een andere manier zelf niet meer haar geld mag beheren;
d.      Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;
e.      Wederpartij haar onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, zulks ter beoordeling van Cloud Garden.

Artikel 5 – Prijzen, honorering en betaling

1.      Alle door Cloud Garden gecommuniceerde tarieven zijn exclusief BTW en in euro’s, tenzij expliciet anders aangegeven.
2.      In het geval van prijsstijgingen wat betreft grondstoffen, loonkosten, huur of aankoop van zaken ter uitvoering van de overeenkomst, is Cloud Garden gerechtigd deze kosten door te berekenen aan Wederpartij. Wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden als de prijsstijging meer bedraagt dan 20% van de initieel overeengekomen prijs.
3.      Cloud Garden hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum.
4.      Bij een bestelling voor Luchtzuiveringsproducten met een waarde van meer dan 5.000,- (vijfduizend) euro betaalt Wederpartij aan Cloud Garden een aanbetaling van ten minste 35% van de bestelling. Gelijk na levering zal het overige bedrag in rekening worden gebracht.
5.      Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief bijkomende kosten, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten en installatiekosten. De werkelijke kosten met betrekking daartoe worden door Cloud Garden bij de Wederpartij in rekening gebracht gelijk na levering.
6.      Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Op dat moment is de Wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd en incassokosten. De incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het factuurbedrag (en wanneer het een Abonnement betreft, 15% van het factuurbedrag over het jaar daarvoor) met een minimum van € 500,-.
7.      Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Cloud Garden op te schorten. Wederpartij heeft ook niet het recht betalingsverplichtingen jegens Cloud Garden te verrekenen met betalingsverplichtingen van Cloud Garden jegens Wederpartij.
8.      Alle vorderingen van Cloud Garden op Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijk persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
9.      Cloud Garden is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen, zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is Cloud Garden bevoegd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 6. (Op)levertermijnen

1.      De overeengekomen (op)levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Cloud Garden de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Wederpartij, waarbij haar een redelijke termijn wordt geboden om haar (op)leververplichtingen alsnog na te komen.
2.      Cloud Garden is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3.      Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bescheiden aan de Wederpartij te leveren, is Cloud Garden gerechtigd de bescheiden voor rekening en risico van de Wederpartij te bewaren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Wederpartij binnen 1 (een) maand na kennisgeving hiervan Cloud Garden in staat te stellen de bescheiden alsnog te leveren en/of de werkzaamheden alsnog te verrichten.
4.      Indien de Wederpartij na verloop  van artikel 9.3 vermelde termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is zij per direct in verzuim. Cloud Garden heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor Cloud Garden een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele bewaarkosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
5.      Als sprake is van opschorting van verplichtingen door Cloud Garden wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

Artikel 10 – Melding klachten

1.      Cloud Garden is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur.
2.      Wederpartij is verplicht eventuele reclames of klachten zo spoedig mogelijk aan Cloud Garden te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken.
3.      Het is voor de Wederpartij niet mogelijk een vordering in te stellen na het verstrijken van een jaar na de door Cloud Garden verrichte Diensten dan wel de door Cloud Garden verstuurde factuur. Een vordering wordt op dat moment beschouwd als verjaard. Op het moment dat Wederpartij een vordering heeft ingesteld, dan vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien Cloud Garden niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke vordering in rechte is betrokken bij de op grond van de algemene voorwaarden bevoegde rechter.

Artikel 11 – intellectuele eigendomsrechten

1.      Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Producten en Diensten of de resultaten daarvan waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen Cloud Garden en Wederpartij berusten bij Cloud Garden. Indien voormelde rechten niet bij Cloud Garden berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Cloud Garden te verlenen.

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid, schade en vrijwaring

1.      Cloud Garden is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, gevolgschade of immateriële schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Cloud Garden.
2.      Indien Cloud Garden toch aansprakelijk zal zijn, zal Cloud Garden uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Wederpartij opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Cloud Garden haar verplichtingen met betrekking tot de Overeenkomst en ten hoogste tot het door Wederpartij aan Cloud Garden betaalde factuurbedrag of – wanneer een Abonnement is overeengekomen – de jaarlijkse vergoeding.
3.      Wederpartij vrijwaart Cloud Garden voor aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cloud Garden.

Artikel 13 – Overmacht

1.      Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Cloud Garden, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
2.      Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Cloud Garden zelf of een door haar ingeschakelde derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Cloud Garden of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3.      In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4.      Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Cloud Garden overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen die zien op de periode van de overmachtssituatie, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Cloud Garden heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 – Contractovername

1.      Wederpartij kan het contract en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst alleen door iemand laten overnemen als Wederpartij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen van Cloud Garden.
2.      Cloud Garden kan haar rechten en verplichtingen aan een ander bedrijf overdragen wanneer (een deel van) de aandelen in Cloud Garden wordt overgedragen aan een derde partij en aan partijen waarmee Cloud Garden een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

1.      Op de rechtsverhouding tussen Cloud Garden en Wederpartij en de forumkeuze uit lid 2 hieronder is Nederlands recht van toepassing.
2.      Alle geschillen die tussen Cloud Garden en Wederpartij mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Overijssel, locatie Zwolle.

Hoofdstuk 2: Data Abonnement

Dit hoofdstuk is van toepassing op het Abonnement.

Artikel 1 – Installatie en gebruik van de Producten

1.      Cloud Garden verleent Wederpartij op grond van en gedurende de looptijd van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Meetapparatuur en Diensten, inclusief de door Cloud Garden algemeen beschikbare Software updates daarvan, te gebruiken conform de onderhavige voorwaarden. Uitsluitend Wederpartij en Gebruiker zijn gerechtigd gebruik te maken van de Diensten en Meetapparatuur.
2.      Wederpartij verleent en verstrekt aan Cloud Garden alle toegang, assistentie en materialen die Cloud Garden nodig heeft om haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, waaronder maar niet beperkt tot het installeren, controleren en onderhouden van de Meetapparatuur en ter uitvoering van de Diensten. Indien de Meetapparatuur niet (op tijd) geleverd kunnen worden omdat Wederpartij niet of niet de medewerking heeft verleend die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, is Wederpartij aansprakelijk voor de kosten die worden veroorzaakt door de vertraging.
3.      Alle Meetapparatuur is en blijft eigendom van Cloud Garden gedurende en na afloop van de Overeenkomst.
4.      De Meetapparatuur zal binnen de overeengekomen termijn geïnstalleerd worden op locatie bij Wederpartij.
5.      Voor de aansturing van de Sensoren, eventuele ventilatoren en routers of andere Meetapparatuur is een verbinding nodig. De verbinding kan op verschillende manieren tot stand komen, onder meer op de volgende wijzen, tenzij anders is overeengekomen:
a.      Wederpartij heeft een (wifi)router waarvan gebruik kan worden gemaakt door Cloud Garden. De Sensoren worden aangestuurd door een wifi-signaal; of
b.      de Sensoren worden aangestuurd door een GSM-signaal, waarvoor Cloud Garden een overeenkomst met een derde partij heeft gesloten; of
c.      de Sensoren worden aangestuurd door via een bluetooth-signaal.
6.      Voor het gebruik van de Meetapparatuur en Diensten dient Wederpartij te allen tijde zelf te zorgen voor stroomvoorziening en – indien van toepassing – een internetverbinding. Wederpartij mag niet zonder toestemming van Cloud Garden wijzigingen aanbrengen in de stroomvoorziening en – indien van toepassing – de internetverbinding. De stroomvoorziening en de internetverbinding mogen niet door Wederpartij – geheel dan wel gedeeltelijk – worden verbroken.
7.      Na installatie van de Meetapparatuur start de waarneming van de luchtsamenstelling. Cloud Garden verleent Wederpartij toegang tot de gemeten gegevens voor een maximale duur van vierentwintig (24) maanden. Wederpartij kan de gegevens gedurende de looptijd van de Overeenkomst via de Applicatie opvragen.
8.      Cloud Garden gaat ervan uit dat Wederpartij zorgvuldig omgaat met de Meetapparatuur die in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij zijn gebracht. Dat betekent onder andere dat:
a.      Wederpartij ervoor zorgt dat Meetapparatuur niet worden verplaatst, onklaar worden gemaakt of beschadigd;
b.      Wederpartij zonder toestemming van Cloud Garden geen wijzigingen aanbrengt aan de Meetapparatuur;
c.      Wederpartij niet achter het beschermingskapje van de Sensoren zal komen;
d.      Wederpartij de Meetapparatuur niet laat gebruiken door iemand anders dan Gebruiker of Wederpartij zelf; en
e.      Wederpartij alle Meetapparatuur adequaat verzekert en verzekerd houdt.
9.      Cloud Garden heeft de mogelijkheid Wederpartij instructies te geven met betrekking tot het gebruik van de Meetapparatuur en Diensten. Wederpartij zal deze instructies naleven.

Artikel 2 – Inloggegevens Wederpartij

1.      In relatie tot de Overeenkomst ontvangt de Gebruiker inlogcodes voor de Applicatie op haar Correspondentieadres.
2.      Wederpartij is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. De Inloggegevens mogen niet door de Gebruiker met anderen worden gedeeld. Wederpartij zal de Inloggegevens niet met derden delen. Zodra Wederpartij weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient zij Cloud Garden daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Wederpartij om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door Inloggegevens te wijzigen.
3.      Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Applicatie door derden via haar Inloggegevens.

Artikel 3 – GSM-signaal

1.      Voor het goed functioneren van de Meetapparatuur kan het nodig zijn om te werken met een GSM-signaal, dat via een simkaart tot stand komt. Wanneer dat het geval is, overlegt Cloud Garden met de Wederpartij en zorgt Cloud Garden voor een provider die deze mobiele dienst levert.
2.      Cloud Garden is niet aansprakelijk voor de goede werking van de simkaart en het GSM-signaal. Cloud Garden geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een ander doel dan het doel waar de simkaart voor bedoeld is.

Artikel 4 – Onderhoud en updates

1.      Cloud Garden spant zich in voor het goed blijven functioneren van de Meetapparatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Bij storingen of ander disfunctioneren spant zij zich in voor een adequate oplossing zulks ter beoordeling van Cloud Garden.
2.      Voor eventuele vervanging en/of reparatie is de medewerking van Wederpartij noodzakelijk. Wederpartij zal deze medewerking verlenen.
3.      Reguliere onderhoudskosten van de Meetapparatuur zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoeding.
4.      Cloud Garden kan bepalen nieuwe versies van de Software voor de Meetapparatuur uit te brengen.
5.      Voor een nieuwe versie of update van de generieke Software voor de Sensoren of Applicatie worden geen extra kosten in rekening gebracht door Cloud Garden, tenzij anders is overeengekomen.
6.      Als er onderhoud wordt gepleegd, kan het nodig zijn dat de waarnemingen tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. Deze verstoringen zullen tot een minimum beperkt worden.

Artikel 5 – Storingen

1.      Wederpartij stelt Cloud Garden tijdig op de hoogte van mogelijke verstoringen.
2.      Bij een defect of storing van de Meetapparatuur dient Wederpartij zo snel mogelijk contact op te nemen met Cloud Garden en in ieder geval binnen 24 uur. Cloud Garden zal het probleem zo spoedig mogelijk onderzoeken.
3.      Indien Cloud Garden medewerking nodig heeft van Wederpartij bij het storingsonderzoek is zij verplicht om mee te werken.
4.      De kosten van een storingsonderzoek en het oplossen van de storing worden door Wederpartij  betaald, tenzij de storing te wijten is aan een handelen of nalaten van Cloud Garden of derde.
5.      Indien storingen of ander disfunctioneren van de Meetapparatuur of Diensten veroorzaakt zijn door Wederpartij of derde(n) gelieerd aan, ingeschakeld door of vallend onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij, dan is Cloud Garden gerechtigd de daarvoor gemaakte kosten in rekening te brengen bij Wederpartij, zoals maar niet gelimiteerd tot reis- en verblijfkosten en de kosten voor het vervangen van Meetapparatuur.

Artikel 6 – Betaling

1.      Cloud Garden is gerechtigd eenmaal per contractjaar prijswijzigingen door te berekenen aan Wederpartij. Deze prijswijzigingen worden zo spoedig mogelijk aangekondigd per e-mail. Indien de prijswijziging een prijsstijging van meer dan 10% van de laatst geldende prijs bedraagt, is Wederpartij bevoegd de Overeenkomst op te zeggen vanaf de ingangsdatum van de verhoging.
2.      Indien periodieke betaling wordt overeengekomen, dan zal dit op een vast terugkerend moment zijn. Periodieke betaling geschiedt volgens automatische incasso (sepa). Op de factuur wordt de datum vermeld waarop het factuurbedrag wordt afgeschreven bij Wederpartij. Wanneer Cloud Garden via automatische incasso geen betaling ontvangt overeenkomstig de Overeenkomst, dan is zij bevoegd de Wederpartij over te zetten naar een andere manier van betalen. De kosten die daaraan verbonden zijn, komen voor rekening van de Wederpartij.
3.      Wederpartij betaalt de overeengekomen vergoeding vooruit – voorafgaand aan de volgende periodieke betalingsperiode.

Artikel 7 – Duur

1.      De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals neergelegd in de Overeenkomst.
2.      Indien de Overeenkomst eindigt en geen van de Partijen de overeenkomst heeft opgezegd, dan zal de Overeenkomst iedere keer automatisch stilzwijgend worden verlengd met een (1) jaar. Opzegging geschiedt minimaal twee (2) maanden voor het einde van de termijn. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk.
3.      Opzegging geschiedt schriftelijk.
4.      Bij beëindiging gedurende de overeengekomen periode, blijft Wederpartij het overeengekomen bedrag(en) verschuldigd tot het einde van de looptijd.
5.    Bij beëindiging, opzegging of ontbinding van de Overeenkomst om welke reden dan ook, levert de Wederpartij alle Meetapparatuur terug aan Cloud Garden die het van Cloud Garden heeft ontvangen in het kader van de Overeenkomst. Doet Wederpartij dit niet binnen de gestelde termijn, dan kan Cloud Garden de vervangingswaarde van de Meetapparatuur in rekening brengen bij Wederpartij.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheid

1.      Wederpartij is verantwoordelijk voor de nakoming van alle door Cloud Garden gegeven instructies, waaronder maar niet gelimiteerd tot de verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om de Meetapparatuur te kunnen gebruiken en de Diensten te ontvangen.
2.      Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Meetapparatuur door Gebruikers en/of derden en staat ervoor in dat Gebruikers en/of derden de bepalingen van de Overeenkomst en deze voorwaarden zullen naleven.
3.      Wederpartij is verantwoordelijk voor het onverwijld doorgeven van wijzigingen van het Correspondentieadres aan Cloud Garden.
4.      Cloud Garden is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het zonder toestemming verplaatsen of verwijderen van Meetapparatuur door Wederpartij.
5.      Cloud Garden is niet aansprakelijk voor schade indien Wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Cloud Garden verrichte Diensten zijn vastgelegd en uitgevoerd. Daarnaast is Cloud Garden niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van het door Wederpartij in strijd handelen met enige door Cloud Garden verstrekte instructie en/of het in strijd handelen met de Overeenkomst.

Artikel 9 – Risico, eigendomsvoorbehoud en vertrouwelijke informatie

1.      Het risico voor beschadiging van Meetapparatuur gaat op Wederpartij over op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij zijn gebracht. Schade aan de Meetapparatuur komt voor rekening van Wederpartij, tenzij de schade toe te rekenen is aan Cloud Garden.
2.      Het eigendomsrecht op alle data die in het kader van de Overeenkomst wordt verzameld komt toe aan Cloud Garden. Wederpartij heeft toegang tot de data via de Applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
3.      Alle eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot inlogcodes, documentatie, sensoren, apparatuur, programmatuur, informatiedragers en overige toebehoren die voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichting uit de Overeenkomst tussen Cloud Garden en Wederpartij, berusten bij Cloud Garden.
4.      Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Cloud Garden of Wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Samen een project starten?